Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om barnehagen
- Vår visjon
- Verdigrunnlag
- Årsplan
- Vedtekter for barnehagen
Avdelingene
Barnehageplass?
Foreldreundersøkelsen
Bussen vår
Jobbe hos oss?
Aktuelle nettsteder
Kontakt oss
 
 
  Aktiviteter i desember 2021
ma ti on to fr

 


Du er her: Om barnehagen » Årsplan

VELKOMMEN TIL OSS
I årsplanen får du informasjon om hvordan personalet i Frøystad Barnehage ønsker å arbeide. Du finner litt praktisk informasjon, men mest om hvordan vi forholder oss til lover og regler knyttet til barnehagen og hvordan vi knytter dette opp til «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», vårt verdigrunnlag, vår visjon og vårt satsningsområde. Savner du noe praktisk informasjon; se bakerst, eller spør. Har du kommentarer til innholdet, blir vi glad for tilbakemeldinger!

Frøystad Barnehage er en privat barnehage som åpnet august 1996. Vi har 5 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. På avdelingene Balder og Odin går de minste barna, på Frøya, Brage og Frigg går de eldste. Åpningstiden er kl.07.00 - 16.45. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt planleggingsdager, julaften og nyttårsaften. 

Barnehagen drives i samsvar med:
 Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.
 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 Vedtektene for Frøystad Barnehage
 Årsplan for barnehagen.


VISJON
GODE OPPLEVELSER FOR SMÅ OG STORE
SATSNINGSOMRÅDE
MAT OG BEVEGELSE
VERDIER
HUMOR OG BEGEISTRING, OMSORG, RESPEKT, RAUSHET

 

Fra lov om barnehager (paragraf 1):
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»
«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»


VISJON
Visjonen vår er «gode opplevelser for små og store.» Sammen skal vi skape de gode opplevelsene ved hjelp av satsningsområde og verdiene våre som grunnlag. Gode opplevelser trenger ikke å være sommerfesten, eller Lucia-toget, vi finner dem oftest i hverdagen. Å tulle og tøyse sammen ute i lekeapparatet, å lese ei bok, eller oppdage at noen har lært seg å hoppe kan være gode opplevelser. Gode opplevelser er individuelt. Vi vil at personalet i barnehagen skal være tilstede i øyeblikkene for å tolke barnas signaler. Bare på denne måten kan vi sense om barna har gode opplevelser med det vi gjør. Personalets tilstedeværelse er viktig for å kunne gi foreldre tilbakemeldinger på de gode opplevelsene barna har i hverdagen. 

SATSNINGSOMRÅDE
Satsningsområde i Frøystad Barnehage er mat og bevegelse. Vi legger vekt på at små og store skal få gode opplevelser rundt sunne måltider og rundt det å være fysisk aktive både ute og inne. 

MAT

Vi vil at barna skal få gode matopplevelser hver dag. Sentralt i dette ønsker vi ro rundt måltid for å kunne nyte maten og få i gang gode samtaler.

Vi vil at måltidet skal bli en hyggelig stund der vi spiser og prater sammen, samtidig som vi har fokus på hygiene og bordskikk. Kokken vår lager mat til små og store. Frokost, lunsj og frukt-måltid blir servert i barnehagen. Til frokost har vi havregrøt, frokostblanding eller brødmat. Varm lunsj serveres 4 ganger i uka. Fruktmåltidet består av frukt/grønnsaker i tillegg til noe vi har bakt, knekkebrød eller brød. Vi jobber for at små og store skal prøve ut nye smaker, oppleve matglede og få erfaring med ulike matkulturer. Vi skal også bli fortrolige med norsk tradisjonell mat.

Ved bursdagsfeiringer får bursdagsbarnet være i sentrum. De får gjerne være med å bestemme hva som skal skje på samlingen, eller være ordensbarn. Barna får på seg krone og kappe, blir sunget for og vi serverer smoothie som et sunt alternativ. På de store avdelingene lager barna bursdagstegninger til hverandre som samles i en mappe og tas med hjem til bursdagsbarnet.

 

BEVEGELSE

Målet vårt i forhold til bevegelse er at barna skal oppleve glede ved kroppslig utfoldelse hver dag. Barnas motorikk skal spesielt stimuleres i ulendt terreng.

Å bruke kroppen vil vi være gode på i Frøystad Barnehage. Både inne og ute skal det vise at vi er i bevegelse, samtidig som vi skal ivareta barnas behov for hvile og avslapping. Vi er ute hver dag hele året, men hvor lenge avhenger av både alder, årstid og barnas behov. Alle avdelingene er på tur minst en gang i uka. I nærheten av barnehagen har vi flere skogsområder i tillegg til fotballbane, strand og mark. I Frøystad barnehage får man være med på sykkelturer, gå på skøyter og boltre seg i idrettshallen. Målet med turene er å skape gode opplevelser.


BUSSEN
Barnehagen har en egen mini-buss. Bussen bringer oss til nye og spennende områder og gir oss et mangfold av naturopplevelser. Vi kan dra til de flotte jærstrendene, parker eller skoger, nut-turer og bytur med museums- eller biblioteket-besøk. Bussen utvider horisonten vår og gir oss en mengde muligheter til å skape gode opplevelser for små og store. 

VERDIER

Verdiene, som er listet opp under, skal ligge til grunn for de gode opplevelsene små og store skal ha i Frøystad barnehage i tillegg til satsningsområde vårt. Vi ønsker også at verdiene skal være grunnsteiner for barnas danning:


HUMOR OG BEGEISTRING
Humor og begeistring gir livsglede og overskudd. I Frøystad Barnehage bruker vi dette bevisst for å skape et godt miljø for små og store. I humor og begeistring legger vi vekt på å være positive, uhøytidelige og skape engasjement, samt bruke latter og glede i hverdagen. Vi vil være voksne som deler positive hendelser og opplevelser med barna, og oppmuntre dem til å dele sine gleder med andre. Personalet vil vise begeistring og engasjement for yrket sitt, slik at både barn, foreldre, studenter og andre instanser ser at vi elsker jobben vår! Alle i personalgruppen er oppriktig glad i barna som går i barnehagen. Ved å la humor og begeistring styre vår hverdag vil vi danne grunnlaget for at barna skal få en leken måte å uttrykke seg på.

 

OMSORG
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Det skal komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, i måltider og under påkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, samt om barnas omsorg for hverandre. Dette innebærer aktivt personal som er tilstede her og nå, lytter og sanser.
Omsorg innebærer også aktive ansatte i lek og samspill. Personalet vil se og anerkjenne barna, gi dem varme, nærhet og innlevelse. Vi vil få frem det unike i hvert enkelt barn. I vår barnehage skal klemmene sitte løst og vi forteller barna at vi er glad i dem! Barna i Frøystad Barnehage skal dannes inn i en kultur hvor omsorg for andre mennesker står sentralt.

 


RESPEKT
Respekt er for oss å utvikle sosiale barn som tar ansvar for seg selv, omgivelsene og andre, i tillegg til å utvikle selvtillit og selvstendighet. I Frøystad Barnehage legger vi vekt på at hvert enkelt barn er unikt og enestående. Det er vesentlig for barnet å møte en voksen som har evnen til å lytte og forstå barnets unikhet. Da kan barnet lære seg å bli kjent med sine egne unike sider. For oss betyr dette respekt for hvert enkelt barn og dets familie.

 

Barn skal få si sin mening, bli lyttet til og respektert. Personalet skal ta barnas ønsker på alvor og legge til rette for at barn har medvirkning i hverdagen i barnehagen. For å få til et godt samspill mellom små og store er det viktig med gjensidig respekt. Barna skal oppleve at de voksne har sine meninger og behov som noen ganger må bli ivaretatt.

 

RAUSHET
Personalet som arbeider i Frøystad Barnehage er stolte av yrket sitt og barnehagen. Vi ønsker å strekke oss langt for å gi små og store barn de beste opplevelsene. I raushet legger vi å se muligheter, være fleksible og gi kjærlighet i ord og handling. Barn gjør som de voksne gjør. Vi vil være rause, gi av oss selv, og være fleksible for at barna skal se at det da kommer noe godt ut av dette.

 

LEK, LÆRING OG DANNING

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Lov om barnehager, paragraf 2).

Lek er noe av det viktigste barn og voksne gjør i Frøystad Barnehage. Vi skal verne om leken, det er blant annet barnas måte å bearbeide inntrykk og opplevelser på. Barn leker i alle situasjoner, i leken opplever de spenning, glede, humor og engasjement, og det er en arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Personalet skal støtte og oppmuntre barn til å utfolde seg i ulike typer lek, inne som ute, og legge til rette for et inkluderende miljø hvor alle kan delta. Personalet skal ha en leken uttrykksmåte og delta i barnas lek, veilede hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. Personalet skal legge til rette for at små og store skal ha gode lekeopplevelser sammen.

Det viktigste barna skal lære seg i Frøystad Barnehage er hvordan de kan få seg venner. Sosial kompetanse står som en paraply over alt vi gjør i barnehagen. Det er mye som skal læres av sosiale koder. Hva skal gjøre dersom jeg har lyst å leke med dem som allerede leker med bilene? Hvordan skal jeg få bli med de store på tikken-leken? Parallelt med det sosiale, arbeider barnehagen med de 7 fagområdene som rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skisserer. (se om fagområdene lenger nede). Barna skal få erfaringer innenfor ulike fagområder og personalet har et stort ansvar som tilrettelegger. Progresjonstanken skal være fremtredende i vår hverdag, de minste barna behøver ikke de samme utfordringene som de eldste.


DANNING
Danning er et vidt begrep. Danning skjer gjennom hele livet og i alle settinger. Vi skal legge til rette for at barna skal være aktive i sin egen utvikling og læring, de skal tenke og reflektere over egne handlinger og væremåter samtidig som de skal være deltakende i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna forstår at fellesverdier og normer er viktige for fellesskapet. I Frøystad Barnehage vil vi at visjonen, satsningsområde og verdiene våre skal ligge til grunn for hvordan barna dannes. Vi vil skape en kultur hvor små og store blant annet undrer seg sammen, stiller spørsmål sammen og finner ut sannheter sammen. I lek og læring gjør barna seg erfaringene som blir utgangspunkt for deres egen danningsprosess. 


MEDVIRKNING

Alle barn har en lovfestet rett til medvirkning, de skal få ytre seg og få svar. Medvirkning er en sentral forutsetning for barnas danning til demokrati, der alle får mulighet til å oppleve seg selv som en betydningsfull person i et fellesskap. Personalet skal være på barnas nivå, fysisk og psykisk, slik at de fanger opp barnas signaler, verbale som kroppslige. Barna skal møte annerkjennelse for egne opplevelser, respekt for sine meninger og ha innflytelse på sin egen hverdag. På den måten er personalet med på å støtte barna i å få erfaringer med å bli sett som mennesker som skaper mening, kultur og kunnskap.

Medansvar er og en side ved medvirkning. I Frøystad Barnehage lærer barna og ta ansvar for natur og miljø, og at deres handlinger også har betydning for flere enn dem selv. Inkludering, konflikthåndtering, respekt og omsorg for andre er viktige temaer vi jobber med hele tiden. Barna skal føle at de bli tatt på alvor og at de betyr noe for andre, men de skal likevel ikke få ansvar som de er for små til å bære.

.

DE 7 FAGOMRÅDENE

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.»
(Lov om barnehager § 2).

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skisserer 7 fagområder barna skal få kjennskap til. Nedenfor finner du fagområdene listet opp og litt om hva barna skal få erfaring med innenfor de ulike fagområdene. Se rammeplanen for mer utfyllende mål.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barna skal blant annet lære seg å lytte, observere, utrykke følelser og øke sin begrepsforståelse. De skal bli kjent med eventyr, bøker, symboler, tall og bokstaver. Personalet i barnehagen arbeider med språk som en integrert del av barnehagehverdagen. Språk og samhandling blir en naturlig del av leken i sandkassen og fellesopplevelsene på tur. Alle hverdagens situasjoner og aktiviteter gir barna gode muligheter til å være språklig aktive.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Innenfor dette fagområdet ligger satsningsområde vårt som er mat og bevegelse. Vi vil at barna skal få varierte erfaringer med kropp og bevegelse, både inne, ute, på tur i skogen og i idrettshallen. Bussen vår gir oss mange muligheter for å nå ulike turmål. Sunt kosthold legger kokken vår til rette for og vi ønsker at måltidet skal være en felles opplevelse. Vi vil at barna skal få en forståelse for at sunn mat bidrar til god helse. Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagen, kan vare livet ut. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Vi jobber for å fremme inkludering, trivsel, fellesskap og glede.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal gi barna muligheter for å ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede. Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Personalet har her en stor rolle som tilrettelegger og inspirator. Det skal med jevne mellomrom, og når en observerer at barna behøver det, tilføres nye impulser, dette kan være utkledningsklær, nye historier eller ommøblere som inspirasjon til ny lek og aktivitet.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barna skal blant annet oppleve glede i naturen, lære om samspillet i den og få erfaringer med miljøvern. Vi skal skape gode opplevelser med friluftsliv året rundt til fots i nærmiljøet og på bussturer. Personalet skal undre seg sammen med barna over fysiske lover og naturfenomener.

 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Barna skal lære om samfunnets normer og verdier og utvikle toleranse og respekt for hverandre. De skal få kjennskap til de kristne og humanistiske høytidene og tradisjonene i tillegg til høytider og tradisjoner knyttet til religioner og livssyn representert i barnehagen. Barnehagen skal fremme mangfoldet og vil at barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Personalet skal møte spørsmål og tanker med alvor og respekt og skal legge til rette for den gode samtalen.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna skal, blant annet, bli kjent med, og få opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. De skal føle tilhørighet til eget nærmiljø og oppleve at de er en del av samfunnet og verden generelt. Barnas medvirkning i barnehagens hverdag legger grunnlaget for videre erfaring og innsikt i et demokratisk samfunn. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Personalet skal legge til rette for et inkluderende miljø hvor barna ser at deres valg og handlinger påvirker både for dem selv og andre.

ANTALL, ROM OG FORM
Barna skal leke med blant annet tall, former, størrelser og mønster. For personalet er det viktig å være bevisst matematiske begreper og sørge for at barna har tilgang til nok materiell, som spill, klosser og formingsmateriell. Fagområdet handler om å oppdage, utforske og hjelper barna med å skape sammenhenger ved å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Personalet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

DOKUMENTASJON OG VURDERING

Å dokumentere arbeidet i barnehagen handler om å fange virkeligheten og sette ord på den. Metodene vi bruker kan variere etter hva vi er ute etter og hva vi skal bruke dokumentasjonen til. Avdelingene gir hver måned ut et månedsbrev som forteller om opplevelser og arbeid i måneden som er gått, og om planer for neste måned. Dokumentasjon er også bilder og 2 og 3 dimensjonale produkter barna lager og viser frem. På e-barnehage legger vi ut bilder som dokumenterer dagliglivet på avdelingen. Hvert barn har en egen «bok» på avdelingen hvor vi samler ulike opplevelser barna har hatt i barnehagen. Det kan være bilder fra turer, historier barnet har fortalt eller tegninger. Observasjon av barn er den viktigste dokumentasjonen i barnehagen, den danner grunnlaget for uformelle og formelle foreldresamtaler, for barnehagens pedagogiske praksis og selvsagt for hvert enkelt barns utvikling..

Vurdering skjer kontinuerlig i barnehagen. Vi bruker avdelingsmøter og personalmøter til å evaluere planer. Viktigheten av å diskutere små og stores trivsel i barnehagen, hvordan grupper fungerer sammen og hvordan de voksne håndterer ulike utfordringer i gruppene ser vi på som utrolig viktig. Observasjonene, fra sist avsnitt, er viktige her. På grunnlag av dette endrer vi praksis når det er nødvendig for at små og store skal ha det beste utviklingsmiljøet. I Frøystad Barnehage er det foreldrene som eier barnehagen og deres synspunkt og ideer vil alltid bli tatt på alvor. Stavanger kommune administrerer en brukerundersøkelse for oss hvert år. Her har foreldrene har anledning til å komme med sine synspunkt på driften. Vi jobber aktivt med resultatene av brukerundersøkelsen hvert år.


SAMARBEID SKOLE-BARNEHAGE

Hinna bydel har et flott samarbeid mellom barnehager og skoler. Barnehager og skoler møtes jevnlig for å sikre informasjonsflyten. Vi følger Stavanger kommunes og bydelens plan for overgang mellom skole og SFO. Med tillatelse fra foreldrene overbringes informasjon til skolen om hvert enkelt barn.

I Frøystad Barnehage samler vi alle 5-åringene i egen førskolegruppe, Hugin, for felles turer med bussen og skoleforberedende oppgaver. Målet er at Hugin skal oppleves som noe spesielt og samlende for de barna som skal begynne på skolen, og at vi har et opplegg som oppleves som motiverende før skolestart.
Mange av barna skal gå på samme skole fra høsten, men vi har også barn fra andre bydeler og kommuner. Vennskapsbånd knyttes derfor ofte på tvers av skolekretser, noe vi synes er positivt da barna utvider «horisonten» sin
5-årsklubben foregår en dag i uka og her jobber vi med Trampoline-boka som blant annet dreier seg om mengder, tall, og begreper. Vi i Frøystad mener at det viktigste vi kan lære barna er hvordan de får seg venner. Med hjelp av gode opplevelser skal barna dannes inn i en sosial verden. De skal i tillegg bli selvstendige på toalettet, kunne kle av og på seg selv og kunne enkle regler i trafikken. Dette kommer i tillegg til alle erfaringene barna skal ha med seg innenfor fagområdene.


PRAKSISBARNEHAGE VED UIS
Barnehagen er en praksisbarnehage for studenter fra Universitetet i Stavanger, Institutt for Førskolelærerutdanning. Det vil over lengre perioder være flere studenter fra både første, andre og tredje studieår. Studentene vil ta del i den daglige omsorgen av barna. I tillegg vil studentene ha ulike opplegg/aktiviteter med barna og observasjonsoppgaver. Det å være praksisbarnehage er en styrke, både i forhold til rekrutteringen til yrket, mulighet for kursing av ansatte på UIS og flere voksne i barnehagen.

HVA SKJER?

Årstid: Høst
AUGUST:
• Tilvenning for nye barn
• Tema: Vennskap/ Familien min
SEPTEMBER:
• Tema: Vennskap/ Familien min Fortsetter
• Brannvernsuke
• Hugin har svømmeopplæring
• Foreldremøte
OKTOBER:
• Tema: Internasjonal måned
• Internasjonal mat-uke
• Foreldrekafé
• Høsting av grønnsaker på Fritidsgården
Felles avslutning på temaene i slutten av månedene.
Fokus på følgende fagområder i rammeplanen:
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Etikk, religion og filosofi
• Natur, miljø og teknologi


Årstid: Vinter
NOVEMBER:
• Undring og filosofering
• Foreldresamtaler
• Tur til flerbrukshallen i Sandnes

DESEMBER:
• Tema: Juletradisjoner og budskap
• Adventssamlinger
• Nissefest på Fritidsgården
• Luciafeiring med foreldrefrokost
• Kirkebesøk
• Juletrefest
• Konsert med Stavanger symfoniorkester

JANUAR:
• Tema: Bokprosjekt
• Hugin går på skøyter i Sørmarka arena

 

FEBRUAR
• Tema: bokprosjekt
• karneval
• Samenes dag
• Snøtur for Hugin

 

Fokus på følgende fagområder i rammeplanen:
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Etikk, religion og filosofi
• Kunst, kultur og kreativitet
• Antall rom og form
• Språk, tekst og kommunikasjon


Årstid: Vår
MARS
• Tema: påske/ vår
• Påskesamlinger
• Kirkebesøk
• Påskefrokost
APRIL
• Tema: vår/ påske
• Foreldresamtaler
• Besøke fritidsgården


MAI
• Tema: 17.mai
• Dugnad i nærmiljøet
• 17.mai- feiring i barnehagen
• Oppstarts- samtale med nye foreldre


Fokus på følgende fagområder i rammeplanen:
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Etikk, religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn

 

Årstid: Sommer
JUNI
• Tema: Fysikk og eksperimentering
• Sommerfest arrangert av SU
• Friidretts-dag
• Avslutningsfest på hver avdeling for de som slutter og de som går over på andre avdelinger.
• Hugin har høytidelig avslutningsfest med foreldre

JULI
Egne temaer og opplegg hver uke som for eksempel: Gladmatuke, Livet i fjæra.

 

Fokus på følgende fagområder i rammeplanen:
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Natur, miljø og teknologi

Brukernavn


PassordPlanleggingsdager høst 2021

Onsdag 18.august

Fredag 12.november

 

 

Planleggingsdager vår 2022

Mandag 3.januar

Tirsdag 19.april

Fredag 27.mai