Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om barnehagen
Avdelingene
Barnehageplass?
- Krets og kriterier
Foreldreunders√łkelsen
Bussen vår
Jobbe hos oss?
Aktuelle nettsteder
Kontakt oss
 
 
  Aktiviteter i august 2021
ma ti on to fr

 


                                                                                                           

OPPTAK

Opptaksmyndighet
Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Skriftlig klage om opptak skal behandles i barnehagens styret.

Daglig leder bestemmer på grunnlag av ansiennitet på ventelisten og opptakskriterier hvem som skal få tilbud om å kjøpe andel (barnehageplass). Plass tildeles da frem til skolepliktig alder.


Søknad:
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema i det samordnete opptaket i kommunen.

Dersom en ønsker et deltidstilbud påføres dette på søknadsskjema. Om del-tidsplasser kan tilbys vil være avhengig av om barnehagen får fylt opp den ledige tiden av andre barn, eller at barnehagen ikke lider noe økonomisk tap på grunn av dette.

 

 

Opptakskrets og opptakskriterier
Barnehagen er åpen for barn fra 0 år. Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år, med mindre det har fått utsatt skolestart. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.

 

1. Barnehagens opptakskrets er:

    - Barn av fast ansatte

    - Barn av nåværende medlemmer

    - Barn av ansatte i samarbeidende bedrifter.

    - Barn bosatt i barnehagens nærområde.

    - Barn av ansatte i øvrige bedrifter i barnehagens nærområde.

    - Barn bosatt i Hinna bydel.

 

Stahl Tranberg AS, Sandvik Bokforlag, Elcor AS er definert som samarbeidende bedrifter. Nærområde er definert som Frøystad Gård, Forusstraen og Gausel. Se kart under.

 

A. Uavhengig av opptakskrets gjelder følgende prioritering:

1) Barn med funksjonshemming fra Stavanger kommune, jf. barnehageloven § 13 det er søkt plass i Frøystad Barnehage for. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
2) Barn fra Stavanger kommune som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13 det er søkt plass i Frøystad Barnehage for. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

 

B. Innen opptakskrets gjelder følgende prioritering:
1) Barn av fast ansatte i barnehagen.
2) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, eller har gått i barnehagen for mindre enn 2 år siden.
3) Barn av ansatte i samarbeidende bedrifter i barnehagens nærområde.
4) Barn bosatt på Frøystad gård. Merket med GULT i kart.
5) Barn bosatt på Forusstraen og Gausel. Merket med BLÅTT i kart.
6) Barn av ansatte i øvrige bedrifter i barnehagens nærområde.
7) Barn bosatt i Hinna bydel for øvrig.

 

Grenser i kart er veiledende, og daglig leder kan vurdere hvert enkelt tilfelle det gjelder.

 

C. Ved fortsatt ledige plasser etter opptak innen opptakskrets, gjelder følgende prioritering:
1) Barn bosatt i andre bydeler i Stavanger Kommune.
2) Barn bosatt i andre kommuner.

 

2. Prioritering innenfor den enkelte kategori.
Innenfor den enkelte kategori, prioriteres barna etter ansiennitet, det vil si etter plassering på barnehagens venteliste.

 

Søkere som har Frøystad Barnehage på 1. prioritet i sine søknader går foran søkere som har barnehagen på lavere prioritet.

 

Ved opptak til barnehagen tilstrebes en så god sammensetning av barn som mulig, med hensyn til alder og kjønn. Daglig leder kan gjøre avvik fra opptakskriteriene dersom disse medfører en uforholdsmessig skjev sammensetning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukernavn


PassordPlanleggingsdager høst 2021

Onsdag 18.august

Fredag 12.november